AZ EUROPEUM “SWAPPIS RUHAVÁSÁR NYEREMÉNYJÁTÉK” JÁTÉKÁNAK

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 1. Az Europeum Ingatlanbefektetési Kft. https://www.facebook.com/europeumbudapest weboldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett, ’’ elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Europeum Ingatlanbefektetési Kft. (székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-09-681056, adószám: 11878551-2-41; a továbbiakban: Szervező).

 1. A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott feat. services  Kft. (székhely: Budapest 1013 Pauler utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-351867, adószám: 27282290-2-41; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (amennyiben személye annak alapján azonosítható; a továbbiakban: Facebook profil) rendelkező, 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt teljesíti a következő feltételeket:

 1. A Rajongói oldalon megosztott, a Játék promóciójára szolgáló posztok alá hozzászólás formájában válaszol a posztban feltett kérdésre (a továbbiakban: Hozzászólás) 3.1. pontban meghatározott időtartama alatt.


A poszt megosztásának időpontja: 2022. november 24.

 1. A hozzászólással a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 9. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: Pályázat).

 1. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható.

 1. Egy Játékos kizárólag 1 (egy) darab Pályázattal jogosult részt venni.

 1. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játékosok a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

 1. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 1. Szervező kizárólag azokat a beküldött Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 1. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező a Játékos által megadott adatok valóságtartalmáért nem felel.

 1. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy felhasználónév alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 1. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek és így a Játékból kizárásra kerülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén, trágár, erőszakos, gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló, alpári, másokat lejárató szavakat, feliratokat, képeket tartalmaznak, (ii) pornográf tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások faji, nemzetiségi, felekezeti, nemi hovatartozását, egyéb jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, világnézeti, politikai nézeteit, gyűlöletkeltő, ellentéteket szító vagy széles körű ellenállást keltő vagy egyéb sértő szövegeket, feliratokat tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaznak, (viii) a Szervező vagy más 3. személy jó hírnevét sértik, vagy termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó sértő kijelentést, utalást tartalmaznak, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői, személyiségi jogát, (x) a Szervező termékeitől, szolgáltatásaitól eltérő bármilyen egyéb terméket, szolgáltatást, márkát, logót, szlogent, stb. megjelenítő tartalmúak, (xi) egészségre ártalmas anyagok használatára, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak vagy egyéb módon jogsértőek, illetve tiltott tartalmúak, (xii) jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályba ütköző kijelentést, megjelenítést tartalmazó, (xiii) természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértő, (xiv) amelyen a Játékostól eltérő személyek is szerepelnek ezen harmadik személyek hozzájárulása nélkül, amelyre figyelemmel a Pályázatnak a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő megjelenítése nem lehetséges.

 1. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a 2.13. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 1. A Játék 2022. november 24. 09 óra 00 perc 01 másodperctől 2022. november 30. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

 1. SORSOLÁS, NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA

 1. Szervező a Játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódóan beküldött összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsolásról a Lebonyolító jegyzőkönyvet készít.

 1. A sorsolás időpontja: 2022. december 01. 14:00

 1. A Szervező a sorsoláson 3 (három) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre a 6.1. és 6.2. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt a 6.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

 1. NYEREMÉNYEK

 1. A Játék nyereménye: 1 (egy) darab 25.000 Ft értékű Swappis ajándékutalvány.

 1. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

 1. NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 1. A Lebonyolító az adott sorsolást követő 5 (öt) napon belül értesíti a nyertes Játékost a Nyereményjáték poszt alatt kommentben, majd visszajelzés hiányában, az első értesítést követő 5 (öt) napon belül ismételten (a továbbiakban: Értesítés). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb a második Értesítést követő 5 napon belül visszaigazolni a Lebonyolító által Facebook üzenetben küldött válaszlevélben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost az Facebook profil elérhetetlensége, valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

 1. A Nyeremény személyesen kerül átadásra, a nyertes által kiválasztott Swappis üzletek valamelyikében (1137. Budapest, Kresz Géza u. 12.; 1024. Budapest, Lövőház u. 28.) Az átadás pontos részleteit a Lebonyolító egyezteti a nyertes Játékosokkal, Facebook üzenet formájában. A Nyereményt kizárólag a nyertes Játékos vagy az általa írásban meghatalmazott személy veheti át. A Nyeremény átvételére 2022. december 31-ig van lehetőség. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 1. A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékost a nyertes Játékosok meghatározását követő 48 órán belül a Rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve vagy Facebook profil neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 1. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti az ajándékokat esetlegesen terhelő jövedelemadót, valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot.

 Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költsége, illetve egyéb esetlegesen felmerülő költség a nyertes Játékost terheli.

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Rajongói oldalon érhetők el. A Játékosok problémáikkal, kérdéseikkel kapcsolatban írhatnak az Europeum weboldalán található Kapcsolat form kitöltésével.

 1. A SZERVEZŐ JOGAI

A Szervező rögzíti, hogy a Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentésköteles.

A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Játékost a Játékból kizárja minden olyan esetben, ha igazolt, hogy a Játékos jelen Szabályzatba ütközően vesz részt, vagy kíván részt venni a Játékban.

Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős szabálytalanságok vagy ezek gyanúja merül fel, a Szervező a Játékot szüneteltetheti vagy törölheti.

A Játék során a Szervező, illetve a Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel azért, és kizár minden olyan kártalanítási, kártérítési igényt, mely a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből ered, így kizárja a felelősségét az ezekkel kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékosok téves adatszolgáltatásából eredő igényekért, illetve a Játékosok megadott adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, beazonosíthatatlan e-mail cím stb.).

Szervező és Lebonyolító nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett ajándékok tekintetében. A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal.

A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a Nyereményjátékkal kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztató a https://www.europeum.hu/hu/ weboldalon található.

Az Adatvédelmi Tájékoztatót a Játékos legkésőbb a Játékban való részvétel előtt olvashatja el és annak elfogadását, valamint a személyes adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt feltételek szerinti kezeléséhez való önkéntes hozzájárulását a Játék posztja alatti kommenteléssel kijelenti.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Pályázatok, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

 1. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.Facebook.com/ weboldalt, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a https://www.Facebook.com/ weboldalt, a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 1. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 1. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a Facebook profilját vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook, illetve a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz, illetve a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a facebook, illetve a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 1. Bármilyen a jelen Játékkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 1. A Játékra és a jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2022. november 18.

Szervező