Europeum Kft.

Adatvédelmi Tájékoztató

Tájékoztatás a személyes adatoknak a Europeum Kft. általi kezeléséről

Bevezetés

Az alábbiakban az Ön személyes adatainak az Europeum Bevásárlóközpontot üzemeltető Europeum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681056, székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 3. torony, 4. emelet , a továbbiakban „Társaság”) általi, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) és a kapcsolódó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről kaphat tájékoztatást.

A Társaság az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként az Ön személyes adatai kezelésének célját és eszközeit az alábbiak szerint határozza meg. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbiakban felsorolt jogait Ön a Társaság irányába is gyakorolhatja.

A Társasággal Ön kapcsolatba léphet írásban a 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 3. torony, 4. emelet címen, telefonon a +36-1-225-6600 számon vagy e-mailben a hungary@cpipg.com e-mail címen keresztül.  

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjével a dpo@cpipg.com e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba.  

Az Ön személyes adatainak kezelése

A Társaság az Ön személyes adatait kizárólag a megfelelő jogalapon, a konkrét cél eléréséhez szükséges terjedelemben és ideig kezeli.

Az alábbiakban egy áttekintést talál azokról a célokról, amelyekre a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, beleértve az adatkezelés céljainak bemutatását is. Minden adatkezelési cél egyidejűleg információkat tartalmaz az alábbiakról:

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a Társaság vagy harmadik személyek jogos érdeke, ezen jogos érdek jellegéről szintén tájékoztatást kap.

Az adatkezelés célja

Nyereményjáték

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság mint játékszervező a feat. services  Kft. (székhely: Budapest 1013 Pauler utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-351867, adószám: 27282290-2-41 mint játéklebonyolító (a „Lebonyolító”) segítségével 2022. november 24. 09 óra 00 perc 01 másodperctől 2022. november 30. 23 óra 59 perc 59 másodpercig nyereményjátékot szervez mindazon személyek részére, akik az Europeum Facebook oldalán a „Swappis Ruhavásár Nyereményjáték” promóciójára szolgáló poszt alá hozzászólás formájában válaszolnak a posztban feltett kérdésre és megfelelnek a játék játékszabályzatában foglalt feltételeknek (a „Játék”). Játékra való jelentkezés akként történik, hogy a Játék promócióját szolgáló poszt alatt a játékos kommentben jelzi egy emoji-val, hogy támogatja a fenntartható divatot. A játékos személyes adatai kezelésének a célja a Játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes játékos beazonosítása, illetve a nyertesjátékos esetén a Játék nyereményének átadása, a nyeremény nyertes általi felhasználásának biztosítása.

Jogalap

A játékos mint érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) ahhoz, hogy Társaság a személyes adatait a Játék lebonyolítása érdekében kezelje.

A személyes adatok kategóriája

A Játékos Facebook oldalon létrehozott profiljához tartozó fénykép, név, valamint az általa megadott e-mail címe.

A személyes adatok forrása

A játékos

Adatfeldolgozó

A fenti személyes adatokhoz a Társaságon kívül, a Lebonyolítónak mint adatfeldolgozónak van hozzáférése.

A személyes adatok címzettjei

A fenti személyes adatok más személy részére nem kerülnek hozzáférhetővé tételre.

A személyes adatok tárolási ideje

A Játék befejezését követő 1 hónapig vagy a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig.

A Játékot megnyerő Játékos esetében a Játék befejezését követő 1 évig vagy a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára

A Társaság vagy azok a címzettek, akiknek a Társaság a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít az Ön személyes adatait nem továbbítják harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára.

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntés a Társaság vagy egy olyan címzett által hozott döntés, akinek a Társaság az Ön személyes adataihoz a fentiekben meghatározott célból hozzáférést biztosít, és amely kizárólag az Ön személyes adatainak automatizált kezelésén alapul (beleértve a profilalkotást is), továbbá amely Önre nézve joghatással jár vagy ahhoz hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt.

A Társaság vagy azok a címzettek, akiknek a Társaság a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít az Ön személyes adatait automatizált döntéshozatalhoz nem használják fel.

Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

A Társaság által kezelt személyes adatai kapcsán Ön kérheti a Társaságtól, hogy:

Ön tiltakozhat is személyes adatainak kezelése ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja valamely jogos érdek, vagy panaszt tehet az Adatvédelmi Hivatalnál. Az elérhetőségek az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36-1-391-1400

www.naih.hu

ugyfelszolgalat@naih.hu

Hogyan gyakorolhatja jogait?

Az Önt megillető jogokat Ön írásban vagy szóban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A Társaság által kezelt személyes adatok megfelelő védelmének és az adatokkal való visszaélés elkerülésének biztosítása érdekében a Társaság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére az alábbi szabályokat alkotta meg.

Az Önt megillető jogokat az alábbi két formában gyakorolhatja:

Írásbeli kérelem

Az érintett jog gyakorlásának kérelmezéséhez kérjük, töltse ki a kérelmet, mely itt elérhető: www.cpigroup.hu/pdf/gdpr_hu.pdf?v071 (CPI Property Group Csoport Szintű Adatvédelmi Szabályzat 2. Függelék). A kérelmen az Ön aláírását hitelesíttetni szükséges. A helyi jogszabályok függvényében Ön az aláírását pl. közjegyzőnél, postán, ügyvédnél, konzulátuson vagy városi/területi hatóságnál hitelesíttetheti. Az aláírást abban az országban kell hitelesíttetni, amelyben a kérelmet a Társaság részére személyesen benyújtja (pl. szállodában, irodában vagy a Társaság által kijelölt egyéb helyiségben) vagy postai szolgáltató bevonásával postára adja. A kérelemnek az EGT vagy az Európai Unió országain kívüli postai szolgáltató bevonásával történő postázása esetén előfordulhat, hogy a Társaság felveszi Önnel a kapcsolatot személyazonosságának további ellenőrzése végett.

Szóbeli kérelem

Ön a konkrét jog gyakorlását személyesen is kérheti a Társaság székhelyén. Az Ön személyazonosságát (pl. a recepción) a Társaság kijelölt alkalmazottja ellenőrzi a következő személyes okmányok egyikének bemutatása alapján: személyi igazolvány, útlevél vagy más arcképes igazolvány, amely alkalmas az Ön egyértelmű azonosítására.  

Az Ön jogainak gyakorlása harmadik személyek jogait nem érinti.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Ön kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a Társaság az Ön kérelmének megválaszolása érdekében ésszerű összegű költséget számíthat fel, amely azonban nem haladhatja meg a fenti tájékoztatás megadásának vagy az Ön jogainak gyakorlása biztosításának költségeit.

Kötelező megadnia a személyes adatait?

Ha a Társaság a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli, ezen adatok kezelése önkéntes. Ez esetben Ön nem köteles a Társaságnak hozzájárulást adni, illetve személyes adatait a Társaságnak átadni.

Az Ön hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítés útján beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A Társaság az Ön adatait különféle jogalapokon pl. a szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogos érdek alapján kezelheti. Ilyen esetben az Ön személyes adatának kezelésére azért van szükség, hogy a Társaság például Önnel szerződést kössön vagy jogszabályi kötelezettségét teljesíteni tudja. Ha Ön úgy dönt, hogy nem kívánja megadni személyes adatait a Társaságnak, a szerződéskötésre vagy az adott jogszabályi kötelezettségek teljesítésére nem lenne lehetőség.

Hogyan és mikor vonhatja vissza a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását?

A Társaságnak adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, akár annak az időszaknak a végét megelőzően is, amelyre a hozzájárulást megadta.

Hozzájárulását visszavonhatja:

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 3. torony, 4. emelet

Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a személyes adatainak a visszavonást megelőző kezelését.